Hayalime Renk Ver Derneği

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Hayalime Renk Ver Derneği (Yıldırım Beyazıt Mah. Topgül Sk. 12/B Pursaklar, Altınova/ANKARA) https://hayalimerenkver.org) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak üyelerimizin, gönüllülerimizin, gönüllü adaylarımızın, düzenli bağışçılarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçi ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Derneğimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVKK' da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verilerinizi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek;  iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi desteklediğiniz sivil toplum kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek; üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, bağış kampanyalarını aktarmak; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; üyelerimizin memnuniyetini artırmak, üyelerimizi tanıyabilmek ve destekçi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek; düzenlenen bağış toplama kampanyaları ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Toplanan kişisel verileriniz, doğrudan veya dolaylı yollarla iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara,  altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, gönüllü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile katıldığınız sivil toplum kuruluşlarına ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sosyal iletişim platformları gibi (Facebook, Instagram, Twitter, Google vb.) çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla; faaliyetlerimizi yürütebilmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?
İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler; başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Gelişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz.

Kişisel verileriniz Derneğimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?
Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ? Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.

Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel veri sahiplerinin;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Hayalime Renk Ver olarak;
(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.
Detaylı bilgi almak için TBMM'nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ
Mevcut web sitesi, Hayalime Renk Ver Derneği (bundan sonra “Hayalime Renk Ver ” olarak anılacaktır) sahipliğindedir. EDİTÖR
Hayalime Renk Ver
Yıldırım Beyazıt Mah. Topgül Sk. 12/B Pursaklar, Altınova/ANKARA
http://hayalimerenkver.org/iletisime-gec

GENEL KULLANIM KOŞULLARI Mevcut web sitesinin ve tüm alt etki alanlarının erişim ve kullanımı, aşağıdaki koşullara (bundan sonra “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) ve yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelere tabidir. Mevcut web sitesine veya alt etki alanlarına erişen ve tarama yapan kullanıcı, genel kullanım koşullarını herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan kabul eder. Hayalime Renk Ver, herhangi bir zamanda, mevcut olan genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcı düzenli olarak bağlı olduğu kullanım koşullarını gözden geçirmek için bu bölümü ziyaret etmek zorundadır.

1.    TANIMLAR
Site: Web sayfası www.hayalimerenkver.org.tr ve tüm alt etki alanları, Hayalime Renk Ver’e aittir anlamına gelir.
Kullanıcı: Siteyi kullanan herhangi bir kişinin kendi sorumluluğu altında olduğu ve mevcut genel kullanım koşullarını kabul ettiği anlamına gelir.
Kullanım Koşulları: Kullanıcının, sitenin herhangi bir şekilde kullanımına önceden kabul edildiği tüm mevcut tasarruflar anlamına gelir.
İçerik: Sitede yer alan tüm bilgi ve veriler, tasarım, makale, diyagram, grafik, metodoloji, fotoğraf, görüntü, video veya ses elemanı ve/veya sitedeki başka bir öğe anlamına gelir.
2.    GENEL KULLANIM KOŞULLARI VE SİTENİN AMACI
Hayalime Renk Ver, kullanıcıların kişisel bilgileri ve iletişimi için bu siteyi kullanmaktadır. Bu sebeple kullanıcı, tam olarak bu sitenin herhangi bir şekilde tavsiye, öneri veya tedarik amaçlı olmadığını kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir kategoriyi analiz etmek veya incelemek için sitenin herhangi bir içeriğini kullanmamalıdır.

3.    SİTENİN KULLANIMI
Kullanıcı, serbestçe siteye göz atabilir fakat sitede görüntülenen içeriği ticari olan veya olmayan amaçla ve kişisel kullanım için indiremez. Kullanıcı, Hayalime Renk Ver ’ un önceden yazılı onayı olmaksızın, sitenin içeriğini kamu veya ticari amaçlar için de dahil olmak üzere başka bir amaç için dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, yeniden kullanamaz veya tekrar yayınlayamaz. Kullanıcının yasa dışı, tehditkar, iftira niteliğinde, müstehcen, lekeleyici, karalayıcı, pornografik veya herhangi bir biçimde herhangi bir içeriği yeniden yayınlaması veya iletmesi, suç kabul edilecek kuralları teşkil edecek şekilde yasaklanmıştır.

4.    İÇERİK – GÜNCELLEME
Hayalime Renk Ver, sitede doğru ve güncel bilgiler sunmak için makul çaba içerisindedir fakat hatasızlık konusunda bir garanti beyan etmez. Hayalime Renk Ver, sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlamda, bu sitenin tüm içerikleri, özellikle Hayalime Renk Ver’ in faaliyetleri ile ilgili bilgiler akdi değildir. Hayalime Renk Ver, mevcut genel kullanım koşulları da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda, site ve içeriğinde değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tutar.

5.    GARANTİ VEYA GÜVENCENİN OLMAMASI
Kullanıcı, bu sitenin kullanımındaki riski kabul eder. Ne Hayalime Renk Ver, ne de başka bir taraf (siteyi oluşturan, geliştiren veya teslim eden), kullanıcı erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir tür doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Hayalime Renk Ver, zaman zaman tartışmaların, reklam görüntülerinin ve/veya sitedeki diğer herhangi bir içeriğin kontrolünü veya doğruluğunu sağlasa da iftira, müstehcenlik, eksik bilgi, intihal, pornografi veya tehlikeli mahiyet konularında bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hayalime Renk Ver, sitenin hatalardan, virüslerden ve diğer zararlı objelerden arınmış olduğunu ve bozulmadan çalışacağını garanti etmez. Hayalime Renk Ver ayrıca, kullanıcıya ait bilgisayar ekipmanı veya diğer mülkün kullanıcıya erişimi, site kullanımı, siteye göz atması veya metin, veri, fotoğraf, görüntü, ses veya video gibi herhangi bir içeriğin kullanıcı tarafından indirilmesi gibi nedenlerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve sorumluluk kabul etmez.
6.     FİKRİ MÜLKİYET
6.1.    TELİF HAKKI
Site ve içeriği, aksi belirtilmediği sürece telif hakkı korumasına tabidir ve bu genel kullanım koşullarında veya sitedeki metinde, Hayalime Renk Ver’ in önceden yazılı onayı belirtilmedikçe kullanılmamalıdır. Hayalime Renk Ver, içerik kullanımında üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez. Kişisel bilgilerin korunması bölümüne tabi olan kişisel veriler, kullanıcı tarafından siteye herhangi bir şekilde, herhangi bir veri, soru, yorum, öneri, fikir, kavram, elektronik posta veya başka herhangi bir şekilde iletilen herhangi bir bilgi veya iletişim olmadığı sürece, teknik veya diğer bilgiler, kullanıcının kendisinden bahsetmiş olması dışında, münhasır ve tescilli olmayan bir işlem olarak kabul edilir ve herhangi bir amaç İçin Hayalime Renk Ver tarafından serbestçe kullanılabilir, çoğaltılabilir, açıklanabilir, yayınlanabilir veya başka bir şekilde bertaraf edilebilir.

6.2.    SİTE MATERYALLERİ
Site ve içeriği (bundan sonra “materyal” olarak anılacaktır), telif hakları, komşu haklar ve/veya diğer mülkiyet hakları ile korunmakta olup, fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet koruması ile ilgili Türk yasa ve antlaşmalarına göre korunmaktadır. Bu materyaller ya Hayalime Renk Ver’in ya da Hayalime Renk Ver’e bunları sitede kullanma hakları ve lisanslarına sahip üçüncü şahısların malıdır. Herhangi bir materyalin çoğaltılması ve kullanılması, sadece kullanıcının kişisel ve özel bilgileri, varsa kullanıcının Hayalime Renk Ver hakkında bilgisi, telif hakkı ve/veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin özel sözünü tutması koşuluyla herhangi bir ticari amaç hariç olmak üzere yetkilendirilmiştir. Materyallerin ve herhangi bir parçasının herhangi bir şekilde çoğaltılması ve kullanılması, Hayalime Renk Ver’in önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Materyalin sunumu, yapısı, organizasyonu, herhangi bir şekilde malzemelerin tamamı veya bir kısmının dağıtımı, çoğaltılması, temsili, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletimi, çevirisi, satışı veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması, her ne olursa olsun Hayalime Renk Ver’in önceden yazılı onayı olmaksızın kesinlikle yasaktır.

6.3.    HYPERTEXT LİNKLER
Site, kullanıcı için uygun bir kaynak olması açısından diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Ancak Hayalime Renk Ver üçüncü parti tarafların yapmış olduğu kaynakları içeren web sitelerini kontrol etmez ve web siteleri üzerinde herhangi bir doğrulama yapmaz. Hayalime Renk Ver, bir bağlantı ve referans sağlayan herhangi bir web sayfasının doğruluğunu garanti edemez. Hayalime Renk Ver, siteye bağlı diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Site dışı sayfalara veya diğer web sitelerine bağlanan kullanıcı, riski kabul eder.

7.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Veri koruma yasaları ve yönetmelikleri uyarınca (24 Mart 2016 kabul tarihli 6698 numaralı yasa) kullanıcıya, siteye bağlanırken kişisel bilgilerin alındığı bilgisi aktarılır. Otomatik veya gönüllü olarak toplanacak, saklanacak ve takip edilecek şekilde kullanılacaktır. Kullanıcı istediği takdirde, herhangi bir zamanda, bilgi edinmek için açıklayıcı olarak hazırlamış olduğu elektronik posta yoluyla, herhangi bir zamanda, kişisel verilere erişme, düzeltme yapma veya kişisel verilerini silme hakkına sahiptir.

Siteye her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki şekilde gelebilir:
Her bağlantı aracılığıyla kullanıcı IP adresinin kaydı.
Kullanıcı temel iletişim ve kimlik bilgilerinin (ad, adres, telefon, faks, elektronik posta veya kullanıcının göndermeyi kabul ettiği diğer bilgiler gibi) otomatik (oturum açma) veya gönüllü kaydı, çevrimiçi olarak katılımı ile anket ve anketler, pazarlama ve reklam malzemeleri, bülten veya herhangi bir başvuru formu veya benzer sorular için abonelik dahil Hayalime Renk Ver hakkında daha fazla bilgi talebi.
Veri toplama sırasında aksi belirtilmediği sürece, toplanan kişisel veriler sadece Hayalime Renk Ver tarafından kullanılacaktır. Bu veriler, herhangi bir amaç için herhangi bir üçüncü bir kişiye açıklanamaz ve paylaşılmayacaktır.
Her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Hayalime Renk Ver’ in en çok ziyaret edilen sayfalarda bağlantı istatistiklerini yapmak ve genellikle sitenin çalışmasını izlemek ve geliştirmek için kullanıcı tarama özelliğini kullanarak yapılacaktır.
Anketler, bilgi başvuru formları, bültenler veya benzer sorularınız için abonelik yoluyla toplanan kişisel veriler, sadece bu tür bilgilerin sunulması ve toplanması amacını karşılamak için kullanılacaktır.
Bir bülten aboneliği, herhangi bir zamanda iletisim@hayalimerenkver.org adresine e-posta gönderilerek iptal edilebilir.
8.    ÇEREZ POLİTİKASI
8.1.    ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİ
Çerezler, kullanıcı bir web sitesinde gezinirken, bir e-posta okurken, bir yazılım veya mobil uygulama kullanarak (bundan sonra “çerezler” olarak anılacaktır) tarayıcıda ve bilgisayarın sabit diskinde kaydedilen tüm işaretleyiciler anlamına gelir.
Mevcut site, kullanıcıya daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak ve ona sitede bulunan tüm işlevlere erişim vermek için çerezleri farklı türde kullanır.
8.2.    FARKLI ÇEREZLERİN AMACI
Kullanıcının, sitenin temel fonksiyonlarını kullanmasına izin vermek, ziyaret sırasında görüntüleme tercihlerine (dil, ekran çözünürlüğü, kullanılan işletim sistemi vb.) uyacak şekilde ve uygulama formları veya benzer sorular hakkında bilgiler depolamak çerezlerin işlevlerindendir.
Ayrıca, performans analizi çerezleri, Hayalime Renk Ver sitesindeki trafik hacmi gibi istatistik geliştirmek ve sitedeki çeşitli unsurları kullanmaya imkan sağlar. Son olarak, sosyal ağ çerezleri olarak sitede yer alan Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube araçları aracılığıyla üçüncü taraflarca yayınlanır. Hayalime Renk Ver ’ un sitesinin trafik hacmi ve sosyal paylaşım ağındaki bilgiler hakkında daha kesin verilere sahip olmasını sağlar. Üçüncü şahıslar tarafından sosyal ağ çerezlerinin kullanımını Hayalime Renk Ver tarafından kontrol edilmez, bu nedenle, kullanıcıların bu üçüncü şahısların çerez politikasına danışması tavsiye edilir.

8.3.    ÇEREZLERİ KABUL ETMENİZ GEREKİYOR MU?
Kullanıcının çerezleri kabul etme yükümlülüğü yoktur ve çerezleri herhangi bir zamanda engelleyebilir. Kullanılan tarayıcıdaki ayarları etkinleştirme, çerezleri tamamen veya kısmen reddedebilmeyi sağlar. Kullanıcı çerezleri engellemeyi tercih ederse, Hayalime Renk Ver kullanıcının sitede eriştiği fonksiyon ve/veya bölümlerin doğru çalışması ve taramaların doğru sonuç getirmesi konusunda herhangi bir garanti veya güvence veremez.
8.4.    ÇEREZLERİN SİLİNMESİ
Kullanıcı, aşağıdaki yönergeleri izleyerek tarayıcıdaki çerezleri silebilir.

Google Chrome’ da çerezleri silmek için:
Ayarlar
Gelişmiş Ayarları Göster
İçerik Ayarları
Sayfanın “Çerezler” bölümünde, kullanıcı çerezleri tamamen veya kısmen silme imkanına sahiptir.

Mozilla Firefox’ da çerezleri silmek için:
Araçlar
Seçenekler
Gizlilik
Geçmiş alanında “Koruma Kuralları”, ardından “Geçmiş İçin Özel Ayarları Kullan” öğesini seçin.
Kullanıcı “Çerezleri Kabul Et” kutucuğunu seçebilir / seçmeyebilir.
Internet Explorer’ da çerezleri silmek için:
Araçlar
İnternet Seçenekleri
“Gizlilik” sekmesinde, kullanıcı çerezlerin 6 derecede kısıtlamasını yapabilir.
Safari’ de çerezleri silmek için:
Tercihler
Gizlilik Kullanıcı, “Çerezleri Engelle” seçeneğini seçebilir.
Diğer tarayıcılarda çerezleri silmek için, kullanıcıya ilgili tarayıcının kılavuzunu ve çevrimiçi yardım dokümanlarını incelemesi tavsiye edilir.
9.    YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR
Mevcut Genel Kullanım Koşulları, 24 Mart 2016 kabul tarihli ve 6698 yasa numaralı Kişisel Verilerin Korunması Yasasına tabidir.
10.    DİĞER
10.1.    MÜCBİR SEBEPLER
Hayalime Renk Ver,site ve/veya içeriğinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, veri kaybı, bilgisayar donanımında meydana gelen hasarlar, üçüncü tarafın bilgi sistemine girmesi gibi nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.
10.2.    CAYMA HAKKI
Bu genel kullanım koşullarının bir veya daha fazla hükümlerinin herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, bu gerçeklerden etkilenmez.
Telif hakkı Hayalime Renk Ver ’e aittir. Her hakkı saklıdır. Bu sitede veya elektronik ortamda veya basılı kopya da dahil olmak üzere herhangi bir formda yer alan bilgileri kopyalamak, görüntülemek, indirmek, dağıtmak, üzerinde değişiklik yapmak veya çoğaltmak veya bu belgelere dayanarak herhangi bir türevi oluşturmak, önceden yazılı izin olmaksızın yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, derneğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak derneğimizden;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı kanunun on üçüncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakta ilgili talebinizi https://hayalimerenkver.org/  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle derneğimize iletmeniz gerekmektedir.

Güncellemeler
Gerektiğinde bu beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebiliriz. Bu durumda bu beyanın güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş beyan yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.